Artikelen Klauwproblemen preventief aanpakken

Klauwproblemen preventief aanpakken

Per aanwezige melkkoe is een veehouder jaarlijks gemiddeld € 53,- kwijt aan klauwaandoeningen (bron: M.R.N. Bruijnis, WUR). Een preventieve aanpak van klauwproblemen kan dus een flinke besparing opleveren. Daarnaast draagt een goede klauwgezondheid uiteraard ook bij aan het welzijn van de koe.

Meestal loopt een koe bij klauwproblemen niet duidelijk kreupel, maar toont een afwijkende wandelgang. Bij inspectie van de klauwen kan ook een aandoening zichtbaar zijn. Tijdens het weideseizoen is er vaak een afname in klauwinfecties waar te nemen. Dit komt door de invloed van de zon en een lagere infectiedruk. Bij het aanbreken van het stalseizoen kunnen preventieve maatregelen genomen worden om klauwproblemen te voorkomen. De combinatie van klauwbekappen, toepassing van voetbaden, een optimaal stalklimaat en goede voeding zorgt voor productieve, gezonde koeien.

klauw-inspectie.jpg
Klauwbekappen

Geadviseerd wordt om koeien minimaal tweemaal per jaar te bekappen door een professionele klauwverzorger. Koeien met klauwproblemen moeten tussentijds al bekapt en behandeld worden. Klauwen slijten af op een ruwe ondergrond, maar zonder regelmatig te bekappen ontstaat er een ongelijke belasting met klauwletsels tot gevolg. Tijdens het bekappen wordt losse, overtollige hoorn verwijderd zodat bacteriën minder kans krijgen om een infectie te veroorzaken. Veel klauwaandoeningen zijn pas bij het bekappen zichtbaar, ze kunnen dan snel aangepakt worden voordat er ernstige schade ontstaat.

Voetbaden
Om klauwproblemen preventief aan te pakken is het regelmatig reinigen en desinfecteren van de klauwen belangrijk. Voetbaden reinigen en verstevigen de huid en de hoorn van de klauwen en doden de bacteriën. Het advies van de Gezondheidsdienst voor Dieren is om koeien eens per twee weken één dag (twee opeenvolgende melkmalen) door een formalinevoetbad te laten lopen. Dit heeft een genezende en preventieve werking op stinkpoot en preventieve werking op Mortellaro. Het is belangrijk het voetbad regelmatig te verversen, dat wil zeggen na elke 100 koeien of na 12 uur, dit om de effectiviteit van het gebruikte middel te waarborgen. Als er tijdens het bekappen geen open wonden zijn aangetroffen, kan er ook kort na het bekappen een voetbad met desinfectans gebruikt worden. Het ontsmettingsmiddel komt dan beter tussen de klauw, wat de kans op het aanslaan van een infectie verkleint.

De combinatie van klauwbekappen, toepassing van voetbaden, een optimaal stalklimaat en goede voeding zorgt voor productieve, gezonde koeien.


voetenbad.jpg
Stalhygiëne en huisvesting

De bacteriën die klauwinfecties zoals Mortellaro en stinkpoot veroorzaken houden van een vuile, natte omgeving, zonder frisse lucht. Bacteriën uit de mest spelen hierbij een rol. Een droge, schone stalvloer is dan ook belangrijk, dit verkleint de kans op het binnendringen van bacteriën in wondjes. Een stugge, droge vloer zonder oneffenheden, niveauverschillen of obstakels voorkomt dat de dieren uitglijden en zich verwonden.
Het is belangrijk de koeien comfortabele, schone ligplaatsen te bieden, met voldoende ruimte om makkelijk te kunnen gaan liggen en opstaan. Daarnaast zijn ruime gangen en doorgangen, met schone looppaden noodzakelijk voor goed koeverkeer. Als koeien genoodzaakt worden om langer te blijven staan, neemt de rusttijd af worden klauwen extra belast. Ook drogen de klauwen minder op, waardoor de infectiedruk toeneemt. Ook een goede ventilatie draagt bij aan het sneller opdrogen van de vloer en een goed stalklimaat.

Voeding
Goede voeding met voldoende structuur en mineralen is van belang voor gezonde, productieve koeien. Zorg bij het geven van krachtvoer voor een geleidelijke opbouw. Dit voorkomt pensverzuring, waardoor er schadelijke stoffen voor de hoornvorming in de klauw kunnen ontstaan met laminitis (bevangenheid) tot gevolg. Goede voeding zorgt ook voor de ideale mestconsistentie, waardoor de roosters en klauwen minder vies worden.

lukas-h.png


“Als er klauwproblemen spelen op een bedrijf zie je vaak de melkproductie, bezoekgedrag en vruchtbaarheid van koeien afnemen. Voorkomen is beter dan genezen, daarom heeft RECA een uitgebreid assortiment voor het reinigen, verzorgen en bekappen van klauwen.”


Lucas Hidding, routeverkoper

Lely Astronaut A3